Altares Dun & Bradstreet Algemene Voorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op: 12 augustus 2019

Begripsomschrijvingen

Anticorruptiewetgeving
De Foreign Corrupt Practices Act van de Verenigde Staten van Amerika, de Bribery Act van het Verenigd Koninkrijk, en het OESO-Verdrag inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (en de overige toepasselijke anticorruptiewetgeving, -richtlijnen en -branchestandaarden die van tijd tot tijd in het betreffende rechtsgebied van kracht zijn);

Afnemer
De afnemer van D&B namens welke een MA is ondertekend dan wel langs elektronische weg is geaccepteerd (indien van toepassing);

Afnemer Gelieerde Onderneming
(i) Een dochteronderneming, een houdstermaatschappij, of een dochteronderneming van de houdstermaatschappij van de Afnemer gevestigd in Nederland, en (ii) een rechtspersoon die, direct of indirect, onder zeggenschap staat van, zeggenschap heeft over, of gezamenlijke zeggenschap heeft met de Afnemer gevestigd in Nederland;

EER
Betekent Europese Economische Ruimte

Klantengegevens
Alle informatie die de Afnemer aan D&B verstrekt (mogelijk met inbegrip van Persoonsgegevens);

D&B
DUN & BRADSTREET BV, Montevideo Offices, Otto Reuchlinweg 1032, 3072 MD Rotterdam, Nederland Tel: +31 (0)10 710 9400  Fax: +31 (0)10 710 9401;

Aanvangsdatum
(i) De datum waarop een MA namens de Afnemer is ondertekend, of (ii) indien de MA langs elektronische weg is geaccepteerd, de datum waarop de Afnemer vermeldt dat zij de MA accepteert conform de procedures die van tijd tot tijd door D&B worden vastgesteld;

Informatie
Alle informatie, welke Persoonsgegevens kan bevatten, die D&B van tijd tot tijd aan de Afnemer verstrekt via de Diensten en/of Software en op grond van een Order;

Geval van Insolventie
(i) Indien een partij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet of enige andere toepasselijke wet , of, voor zover van toepassing, wanneer ten aanzien van een partij handelingen worden verricht teneinde haar het vrije beheer over haar vermogen te laten verliezen of het doen van een voorstel of het aangaan van een overeenkomst, regeling, moratorium, compromis of schikking met schuldeisers van die partij, dan wel enige andere handeling gericht op een insolventieprocedure en/of ontbinding van een partij, (ii) indien een partij niet in staat is haar schulden te betalen, (iii) indien een curator, bewindvoerder of een soortgelijke functionaris wordt aangesteld met betrekking tot (een deel van) het wezenlijke onderdeel van de onderneming of de verrnogensbestanddelen van een partij, (iv) indien een vergadering wordt bijeengeroepen ten behoeve van de bespreking van een besluit over, of het treffen van overige maatregelen voor, de liquidatie van een partij (anders dan voor een fusie of omzetting), of ten behoeve van een onderbewindstelling of overige aanstelling van een bewindvoerder met betrekking tot een partij, of indien een dergelijke onderbewindstelling of aanstelling van kracht wordt of een effectief besluit wordt genomen voor de liquidatie van een partij;

Intellectuele-eigendomsrechten
(a) De rechten in, en met betrekking tot, octrooien, ontwerpen, ontwerprechten, handelsmerken, handels- en bedrijfsnamen (waaronder begrepen alle hieraan gerelateerde goodwill), auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, handelsgeheimen, databaserechten, domeinnamen, topgrafierechten en gebruiksmodellen, en waaronder begrepen het voordeel van alle registraties, registratieaanvragen en het recht op registratieaanvraag van opgegeven goederen, en alle rechten in de aard van de opgegeven goederen, alle voor de volledige termijn (waaronder begrepen de verlenging of vernieuwing daarvan), en waar dan ook ter wereld afdwingbaar, en (b) alle overige intellectuele-eigendomsrechten en overige vormen van bescherming van soortgelijke aard of met een soortgelijke uitwerking die waar dan ook ter wereld gelden;

Order
Een geldige order voor Informatie, Diensten en/of Software die door D&B krachtens de is geaccepteerd;

Persoonsgegevens
Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de EU Verordening EU 2016/679

Privacywetgeving
Richtlijn 95/46/EG (bescherming persoonsgegevens) en de EU Verordening EU 2016/679 (en de overige toepasselijke wetgeving, richtlijnen en branchestandaarden betreffende gegevensbescherming die van tijd tot tijd van kracht zijn in het betreffende rechtsgebied met betrekking tot het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens in dat rechtsgebied);

Bewerker
Een door de Afnemer ingeschakelde bewerker;

Dienst(en)
De bedrijfsinformatiediensten (mogelijk met inbegrip van het verstrekken van Informatie en/of Software) die van tijd tot tijd door D&B op grond van een Order aan de Afnemer worden verleend.

Software
Computerprogramma’s of -applicaties (waaronder begrepen die met toegang op afstand) uitsluitend in objectcode, documentatie en media die van tijd tot tijd door D&B op grond van een Order aan de Afnemer worden verstrekt;

Werkgebieden
De landen of regio’s die in een bepaalde Order zijn vastgelegd.

Gebruikers
De werknemers of aannemers van de Afnemer die, namens de Afnemer, toegang hebben tot en/of gebruik maken van de Informatie, Diensten en/of Software. Voor de toepassing van deze begripsomschrijving, betekent ‘aannemer’ een persoon die geen werknemer van de Afnemer is en die tijdelijk de taken van een werknemer voor de Afnemer uitvoert.

2. Erkenning

2.1
Er ontstaat geen verplichting tot het verstrekken of vergoeden van enige Informatie, Dienst of Software onder een MA, totdat D&B de betreffende Order accepteert ofwel (i) schriftelijk (door ondertekening door een gevolmachtigde van D&B of door bezorging van een factuur van D&B aan de Afnemer wegens genoemde Order) ofwel, (ii) langs elektronische weg conform de procedures voor het langs elektronische weg accepteren van een Order, zoals die van tijd tot tijd door D&B worden vastgesteld.

2.2
Alle Orders maken, vanaf de Aanvangsdatum van de MA en behoudens de voorwaarden van de MA, alsmede de voorwaarden van alle betreffende Orders, integraal deel uit van de MA. Alle Informatie, Diensten en Software worden verstrekt krachtens en behoudens de voorwaarden van de MA en de betreffende Order.

3 Gelieerde ondernemingen

3.1
Een aan de Afnemer Gelieerde Onderneming kan Orders bij D&B plaatsen door bij D&B een Order in te dienen, die zal worden beheerst door de voorwaarden zoals vermeld in de Order en de MA een aan de Afnemer Gelieerde Onderneming een Order plaatst, zal de aan de Afnemer Gelieerde Onderneming worden beschouwd als Afnemer ten behoeve van die Order en de MA, en alle verwijzingen naar de Afnemer in die Order en de MA zullen derhalve worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar de betreffende aan de Afnemer Gelieerde Onderneming.

3.2
Indien de Afnemer een Order plaatst namens een aan de Afnemer Gelieerde Onderneming, verklaart en garandeert de Afnemer hierbij (i) dat zij bevoegd is de aan de Afnemer Gelieerde Onderneming te binden aan de voorwaarden van die Order en de MA, en (ii) dat zij jegens D&B aansprakelijk blijft voor niet-nakoming of wegens een tekortkoming in de nakoming van de voorwaarden van die Order en/of de MA door de aan de Afnemer Gelieerde Onderneming.

4. Reikwijdte van licenties in een order

4.1
Zodra D&B een Order accepteert, en behoudens de voorwaarden van de MA, verleent D&B aan de Afnemer een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en het gebruik van de krachtens die Order geleverde Informatie, Diensten en/of Software, door het aantal in die Order vermelde Gebruikers, gedurende de periode en krachtens de voorwaarden die in die Order zijn vermeld. Tenzij in een Order uitdrukkelijk toestemming is gegeven, is het de Afnemer niet toegestaan (een deel van) de rechten in de Informatie, Diensten of Software aan een derde in sublicentie te geven.

4.2
Informatie, Diensten en Software worden uitsluitend aan de Afnemer in licentie gegeven voor haar intern gebruik. De Afnemer zal, direct of indirect, in welke media dan ook, geen (deel van) de Informatie, Diensten of Software openbaar maken, of een derde toegang geven tot of gebruik laten maken van de Informatie, Diensten of Software; of de Informatie, Diensten of Software (laten) gebruiken (i) voor het genereren van statistische of overige informatie die aan derden wordt of zal worden verstrekt (waaronder begrepen als basis voor het verstrekken van aanbevelingen aan anderen), (ii) voor het opstellen van een vergelijking met overige informatiedatabases die aan derden zijn of zullen worden verstrekt, of (iii) in verband met het geven van advies of aanbevelingen aan derden.

4.3
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van D&B, verstrekt de Afnemer op eigen initiatief geen Informatie ten behoeve van een gerechtelijke procedure. Indien de Afnemer een dagvaarding, bevelschrift of overheidsvoorschrift ontvangt op grond waarvan zij Informatie dient te verstrekken ten behoeve van een gerechtelijke procedure, zal de Afnemer (i) D&B onverwijld informeren omtrent het vereiste en de Informatie die zij voornemens is te verstrekken, en (ii) alle redelijke maatregelen nemen (a) om zo weinig mogelijk Informatie te verstrekken en (b) om een schriftelijke geheimhoudingsverklaring te verkrijgen die in haar voordeel is met betrekking tot de verstrekte Informatie.

4.4
Iedere door de Afnemer geplaatste Order vermeldt de Werkgebieden waarbinnen de Afnemer het recht heeft toegang te verkrijgen tot en/of gebruik te maken van de Informatie, Diensten en Software die uit hoofde van die Order worden geleverd. De Afnemer stemt ermee in dat zij (en ziet erop toe dat haar Gebruikers) uitsluitend toegang heeft en/of gebruik maakt van de Informatie, Diensten en Software op de in de betreffende Order vermelde locaties, ter ondersteuning van haar bedrijfsuitvoering in de Werkgebieden. De Afnemer zal geen gebruiksnamen, wachtwoorden of Informatie opstellen of delen met personen buiten de Werkgebieden.

4.5
De Afnemer zal (i) niet trachten toegang te krijgen tot de broncode van Software, endeze broncode niet trachten te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, terug te brengen naar de broncode, of anderszins de broncode van de Software af te leiden, of (ii) Informatie of Software niet kopiëren, downloaden, uploaden of op enige andere wijze verveelvoudigen, tenzij uitdrukkelijk op grond van van de MA of de betreffende Order is toegestaan.

4.6
De Afnemer staat toe (en indien van toepassing zal zij erop toezien dat haar Bewerker toestaat) dat, maximaal twee (2) maal in twaalf (12) maanden of vaker indien dit op grond van de toepasselijke wetgeving vereist is, op redelijke termijn en tijdens de gebruikelijke kantooruren, D&B de locaties of computersystemen inspecteert waarop Informatie en Software worden gebruikt, opgeslagen of verzonden. D&B beperkt haar inspecties zodanig als redelijkerwijs nodig is om nakoming van de voorwaarden van de MA, de betreffende Orders en de toepasselijke wetgeving te bevestigen. Indien de Afnemer dit vereist, gaat D&B een geheimhoudingsovereenkomst aan (in een vorm die voor D&B redelijkerwijs acceptabel is) met betrekking tot informatie die haar gevolmachtigde tijdens een inspectie overigens kan verkrijgen.

4.7
Met de voorafgaande schriftelijke toestemming van D&B (die per e-mail kan worden gegeven), kan de Afnemer een Bewerker inschakelen voor het hosten en/of bewerken van Informatie, mits de Afnemer een geldige, schriftelijke overeenkomst met de Bewerker heeft gesloten (hierna: “Bewerkersovereenkomst”) die tenminste voorschrijft (a) dat de Bewerker uitsluitend toegang heeft tot en gebruik maakt van de Informatie voorzover nodig is voor de uitvoering van specifieke diensten voor de Afnemer, en dat de Bewerker de Informatie voor geen ander doel mag kopiëren of gebruiken, (b) dat de Informatie eigendom van D&B is en niet door de Bewerker aan een andere partij openbaar mag worden gemaakt of mag worden verspreid, (c) dat bij de beëindiging van de Bewerkersovereenkomst van de Afnemer met de Bewerker, of de beëindiging of afloop van de MA of alle toepasselijke Orders, welke hiervan ook eerder is, de Bewerker de Informatie aan D&B retourneert of de vernietiging ervan aan D&B bevestigt, (d) dat de Afnemer erkent dat de Afnemer de ‘verantwoordelijke’ is en dat de Bewerker de ‘bewerker’ is van de Informatie, zoals gedefinieerd in Verordening EU 2016/679, en (e) dat de Bewerker de toepasselijke Privacywetgeving zal naleven. De Afnemer (i) is verantwoordelijk voor de nakoming van de Bewerkersovereenkomst door de Bewerker, en (ii) vrijwaart D&B en zal D&B onverminderd vrijwaren tegen aanspraken die voortvloeien uit een tekortkoming of niet-nakoming van de Bewerkersovereenkomst door de Bewerker. Het is genoemde Bewerkers niet toegestaan Informatie te gebruiken voor het, namens de Afnemer, nemen van beslissingen betreffende krediet, marketing of leveringen. Indien het gebruik van een Bewerker op een locatie buiten Nederland, door de Afnemer wordt verzocht en door D&B wordt goedgekeurd, behoudt D&B zich het recht voor, naar haar uitsluitend oordeel, niet alleen de vergoedingen die krachtens de betreffende Order verschuldigd zijn, maar tevens een bijkomende 5% van die vergoedingen bij de Afnemer in rekening te brengen (welke bijkomende vergoedingen aan D&B verschuldigd zijn voordat genoemde Bewerker wordt aangesteld).

5. Naleving van wetgeving

5.1
De Afnemer stemt ermee in dat zij Informatie, Diensten of Software uitsluitend gebruikt met inachtneming van alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en richtlijnen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Privacywetgeving, Anticorruptiewetgeving, wet en -regelgeving betreffende spam, exportcontrole, marketing via elektronische communicatiediensten, klantenwerving, consumentenbescherming en consumentenkrediet).

Voor zover het gebruik van de Informatie, Diensten of Software door Afnemer in het kader van de MA de transfer van Persoonsgegevens betreft naar een land buiten de EER dat geen passend beschermingsniveau biedt, verbinden de partijen zich ertoe passende waarborgen te bieden in overeenstemming met de toepasselijke Privacywetten in de vorm van een door de EU goedgekeurd mechanisme voor gegevensoverdracht (dit kan de relevante standaard gegevensbeschermingsclausules omvatten die door de Europese Commissie zijn aangenomen en van tijd tot tijd geldig zijn, en de Privacy Shield-certificering van Afnemer).

5.2
Bij het opstellen van de voor de Afnemer beschikbare Informatie, Diensten of Software, zal D&B de toepasselijke wetgeving, regelgeving en richtlijnen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Privacywetgeving, Anticorruptiewetgeving, en wet en –regelgeving betreffende spam, exportcontrole, marketing via elektronische communicatiediensten, klantenwerving, consumentenbescherming en consumentenkrediet) naleven.

5.3
De Afnemer zal geen Dienst, Informatie of Software gebruiken voor het plegen van oneerlijke of bedrieglijke praktijken of in verband met criminele activiteiten.

5.4
De Afnemer zal geen Informatie meewegen voor het vaststellen van de geschiktheid van een natuurlijke persoon ten behoeve van (i) een krediet of verzekering voor voornamelijk persoonlijke, familie- of huishoudelijke doeleinden, of (ii) een dienstverband. Indien de Afnemer voornemens is de Informatie te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie van personen voor zakelijke doeleinden, zal Afnemer dit alleen doen in overeenstemming met de toepasselijke Privacywetgeving, die kan verplichten dat personen (samen met andere verplichtingen met betrekking tot het gebruik en de verwerking van Persoonsgegevens) hiervan in kennis worden gesteld (en de eventueel vereiste toestemming hiervoor verkrijgen) en zal zij de genoemde personen in kennis stellen van de door de Afnemer gebruikte kredietinformatiebureaus.

6. DUNS®-Nummers

DUNS®-Nummers zijn unieke, numerieke serienummers die voor de identificatie van een onderneming worden gebruikt, die eigendom van D&B zijn, en die door D&B worden beheerd. D&B verleent de Afnemer hierbij, uitsluitend voor identificatiedoeleinden en uitsluitend voor intern gebruik door de Afnemer, een niet-exclusieve, permanente, beperkte licentie voor het gebruik van DUNS® -Nummers (waaronder niet begrepen de koppeling van DUNS®-Nummers). Waar mogelijk verwijst de Afnemer naar het nummer als een ‘DUNS® -Nummer’ en vermeldt zij dat ‘DUNS® een geregistreerd handelsmerk van Dun & Bradstreet is.’

7. Betalingen

7.1
Tenzij anders in een desbetreffende Order is vermeld, dienen alle aan D&B verschuldigde vergoedingen (plus toepasselijke BTW) voor iedere Order binnen dertig (30) dagen na de betreffende factuurdatum door de Afnemer te zijn voldaan.

7.2
Er kunnen een boete voor betalingsachterstand alsmede rente in rekening worden gebracht krachtens Richtlijn 2011/7/EU (Betalingsachterstanden) op alle uitstaande en onbetwiste vergoedingen die de Afnemer tot aan de algehele voldoening is verschuldigd aan D&B. Onverminderd de overige rechten of (rechts)middelen die D&B krachtens deze Algemene Voorwaarden, de MA, een toepasselijke Order of in rechte heeft, geldt dat, indien vergoedingen (i) meer dan vijftien (15) dagen na de vervaldatum onbetaald blijven, D&B het recht heeft de Afnemer na een kennisgeving met inachtneming van minstens achtenveertig (48) uur (waarbij een e-mail is toegestaan), de toegang tot en/of het gebruik van de Informatie, Diensten en/of Software waarop de uitstaande vergoedingen betrekking hebben, op te schorten tot aan de algehele voldoening, en/of (ii) meer dan dertig (30) dagen na de vervaldatum onbetaald blijven, (a) D&B het recht heeft (indien van toepassing) een desbetreffende termijnbetalingsregeling te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, waarna alle uitstaande vergoedingen volledig en onmiddellijk opeisbaar worden en/of (b) D&B het recht heeft, na een schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer met inachtneming van een opzegtermijn van minstens achtenveertig (48) uur, de Order te annuleren waarop de uitstaande vergoedingen betrekking hebben.

7.3
Prijzen en productomschrijvingen voor specifieke Informatie, Diensten en Software, zullen voldoen aan de omschrijving ervan in de betreffende Order, of, indien deze niet in de betreffende Order zijn omschreven, is de toepasselijke prijsstelling zoals die van tijd tot tijd door D&B wordt vastgesteld en bekend wordt gemaakt. Voor Orders op basis van ‘pay-as-you-go’, behoudt D&B zich het recht voor de prijsstelling en de productomschrijvingen op elk willekeurig moment te herzien, mits D&B de Afnemer hiervan met inachtneming van minstens dertig (30) dagen in kennis stelt van de toepasselijke herzieningen.

7.4
Indien de Afnemer het toegestane gebruik in een Order overschrijdt, dient de Afnemer D&B voor het meerdere gebruik te betalen tegen een in de betreffende Order vermeld tarief (of, indien dit niet in de Order is vermeld, tegen het hogere ‘pay-as-you-go’-tarief dat van tijd tot tijd door D&B wordt vastgesteld).

8. Intellectuele eigedomsrechten

8.1
De Afnemer erkent dat de Informatie en Software eigendom van D&B zijn en het volgende kunnen bevatten: auteursrechtelijk beschermd werk, handelsgeheimen, uitvindingen waarvoor een octrooi is of kan worden verleend, databases of overige materialen die door D&B met grote inzet en hoge kosten zijn gerealiseerd. Niets in deze Algemene Voorwaarden of de MA zal worden beschouwd of geïnterpreteerd als een toewijzing of overdracht van een rechtsbelang, door D&B aan de Afnemer, in enige Intellectuele-eigendomsrechten die eigendom van D&B zijn en te allen tijde zullen blijven. D&B behoudt de Intellectuele-eigendomsrechten in de Diensten, en de Afnemer verkrijgt genoemde rechten uitsluitend indien deze uitdrukkelijk in de MA worden verleend. De Afnemer zal de geldigheid van, of de Intellectuele-eigendomsrechten van D&B op of het eigendom  van de Informatie of de Softwaren, op geen enkele wijze betwisten. De Afnemer zal de auteursrecht- en eigendomsverklaring van D&B vermelden op alle exemplaren van de Informatie en Software.

8.2
Geen van de partijen zal de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of overige Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij gebruiken in een nieuwsbericht, publiciteitsuiting, reclameuiting of goedkeuring zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De Afnemer zal de onderhandelde prijsstelling of de voorwaarden van de MA, niet aan een derde openbaar maken (tenzij dit van haar wordt vereist door een toezichthoudend orgaan of overheidsorgaan, in welk geval zij alle redelijke maatregelen zal nemen om genoemde openbaarmaking tot een minimum te beperken en om een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst ten gunste van haar met betrekking tot genoemde openbaarmaking te verkrijgen).

8.3
D&B zal alle informatie die de Afnemer schriftelijk als vertrouwelijk aanmerkt, op dezelfde wijze behandelen als D&B haar eigen vertrouwelijke informatie behandelt, mits (i) het D&B is toegestaan genoemde informatie te delen met haar werknemers en met de door haar ingeschakelde dienstverleners die over de informatie dienen te beschikken voor de nakoming van hun verplichtingen krachtens de MA of een Order, en voor de verzorgen van de Diensten, mits op genoemde werknemers en dienstverleners geheimhoudingsverplichtingen van toepassing zijn die even beperkend zijn als de geheimhoudingsverplichtingen vermeld in dit artikel, en (ii) D&B de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het gebruik van genoemde informatie door de werknemers en door haar ingeschakelde dienstverleners. De Afnemer verklaart en garandeert dat zij alle benodigde wettelijke rechten, eigendomsrechten, toestemming en bevoegdheden heeft om genoemde vertrouwelijke informatie aan D&B openbaar te maken. D&B stemt ermee in genoemde informatie, zonder toestemming van de Afnemer, niet aan derden over te dragen, openbaar te maken, te verkopen of anderszins te verspreiden in een door de Afnemer verstrekte vorm, tenzij de wet dit van D&B vereist. Genoemde vertrouwelijke informatie zal geen informatie bevatten (i) die algemeen bekend is of wordt, buiten een handeling of nalaten van D&B om, (ii) die rechtmatig in bezit van D&B was voordat de Afnemer deze aan D&B openbaar maakte, (iii) die rechtmatig aan D&B openbaar is gemaakt door een derde die het recht had genoemde informatie onbeperkt openbaar te maken, of (iv) onafhankelijk door D&B is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie.

8.4
D&B garandeert de Afnemer dat (i) zij het recht heeft de in artikel 4.1 vermelde licentie te verlenen, en (ii) voorzover D&B hiervan kennis heeft, de Informatie en Software bij gebruik conform de MA geen inbreuk maken op een bestaand Intellectueel-eigendomsrecht van een derde in de Werkgebieden, vanaf de aanvangsdatum van de toepasselijke Order. De bovenstaande garantie is niet van toepassing voorzover de Afnemer niet de meest recente versie van de Software, of de Informatie of Software op welke wijze dan ook wijzigt, of de Informatie en Software combineert met materiaal dat niet door D&B is verstrekt.

8.5
De Afnemer zal beveiligingsmaatregelen doorvoeren en handhaven die de toegang tot Informatie en Software doeltreffend beperken tot uitsluitend de bevoegde Gebruikers die hiervan kennis dienen te hebben, en zal de Informatie en Software beschermen tegen onbevoegd(e) gebruik, wijziging, toegang, openbaarmaking en verspreiding. In geen geval zullen de beveiligingsmaatregelen minder beperkend zijn dan de beveiligingsmaatregelen die de Afnemer toepast voor haar meest vertrouwelijke informatie. De Afnemer verstrekt, op verzoek van D&B, aan D&B een omschrijving van genoemde beveiligingsmaatregelen. In geval van een feitelijke of vermoedelijke overtreding van genoemde beveiligingsmaatregelen, zal de Afnemer D&B onverwijld (doch in ieder geval maximaal achtenveertig (48) uur nadat dit haar ter kennis is gekomen) schriftelijk in kennis stellen van een veiligheidsincident waarbij sprake is van, of waarbij de Afnemer redelijkerwijs veronderstelt dat sprake is van, onbevoegd(e) toegang, gebruik of openbaarmaking van Informatie of Software.

9. Klantgegevens en persoonsgegevens

9.1
In dit artikel hebben de termen ‘verantwoordelijke’, ‘bewerker’, ‘betrokkene’, ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’ de betekenis die daaraan is gegeven in de Verordening EU 2016/679.

9.2
Het is de Afnemer toegestaan naar haar eigen oordeel Klantengegevens aan D&B te verstrekken. Indien Klantengegevens aan D&B worden verstrekt opdat D&B aan haar verplichtingen krachtens de betreffende Order kan voldoen, verleent de Afnemer aan D&B een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijke Klantengegevens uitsluitend voor het/de doeleind(en) zoals omschreven in de toepasselijke Order. Indien Klantengegevens aan D&B worden verstrekt voor de bijkomende doelstelling van het valideren en/of verbeteren van D&B’s bedrijfsinformatiediensten (“Validatiedoeleinden”), verleent de Afnemer aan D&B een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruik van Klantengegevens voor dat doel (D&B maakt de bron van de Klantengegevens niet openbaar tenzij de wet dit vereist).

9.3
De Afnemer verklaart en garandeert (i) dat zij alle benodigde wettelijke rechten, eigendomsrechten, toestemming en bevoegdheden heeft om de Klantengegevens aan D&B te verstrekken en (ii) dat de Klantengegevens die Persoonsgegevens over de financiële positie van natuurlijke personen bevatten, zijn verkregen op voorwaarden, waaronder begrepen een zeer duidelijke kennisgeving aan haar klanten die het volgende toelicht: (1) Het is de Afnemer toegestaan informatie over de rekening en de identiteit van haar klanten aan kredietinformatiebureaus te verstrekken, en de klanten geven hier uitdrukkelijk toestemming voor; en (2) het is het kredietinformatiebureau toegestaan dergelijke informatie op te slaan en te gebruiken in samenhang met andere informatie die zij verkrijgt via haar kredietinformatiediensten aan haar overige klanten.

9.4
De Afnemer is de verantwoordelijke, en D&B is de bewerker met betrekking tot door de Afnemer verstrekte Persoonsgegevens met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 9.2 hierboven, waarbij D&B Klantgegevens gebruikt voor Validatiedoeleinden, in welk geval D&B als verantwoordelijke voor de verwerking optreedt.

9.5
D&B handelt uitsluitend in schriftelijke opdracht van de Afnemer met betrekking tot de verwerking van door de Afnemer verstrekte Persoonsgegevens, D&B zal Afnemer informeren indien zij oordeelt dat de instructies in strijd zijn met het toepasselijke recht van de Europese Unie of de lidstaat, tenzij het informeren van Afnemer bij wet verboden is om gewichtige redenen van algemeen belang. D&B ziet erop toe dat passende technische maatregelen (waaronder begrepen versleuteling, met inbegrip van geheimhoudingsverplichtingen jegens alle medewerkers die werken met door de Afnemer verstrekte Persoonsgegevens) en organisatorische maatregelen worden genomen om onbevoegde en onrechtmatige verwerking van genoemde Persoonsgegevens te voorkomen, en om onvoorzien(e) verlies en vernietiging van en schade aan genoemde Persoonsgegevens (waaronder begrepen afdoende systemen voor back-ups en voor herstel na calamiteiten) tegen te gaan.

9.6
Behoudens bovenvermeld artikel 9.4, zal D&B de door de Afnemer verstrekte Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor het/de doel(en) zoals in de betreffende Order is omschreven, en zal zij genoemde Persoonsgegevens niet  aan een derde openbaar maken, tenzij op verzoek van de Afnemer of indien de wet dit vereist. Indien de wet openbaarmaking vereist, stelt D&B (voorzover wettelijk toelaatbaar) de Afnemer vooraf van de openbaarmaking in kennis, en zal zij met de Afnemer samenwerken om de reikwijdte van de openbaarmaking te beperken tot hetgeen de wet strikt vereist. Onverminderd de algemene strekking van dit artikel 9.6, zullen de partijen samenwerken en elkaar ondersteunen indien betrokkenen hun recht betreffende de toegang tot hun Persoonsgegevens uitoefenen voorzover toelaatbaar en nodig is krachtens de toepasselijke Privacywetgeving, en, in omstandigheden waarbij de toestemming van een partij vereist is, zal deze toestemming niet onredelijkerwijs worden onthouden of uitgesteld. D&B zal tevens maatregelen treffen om Afnemer te helpen bij het naleven van de rechten van de betrokkene(n).

9.7
De Afnemer erkent en gaat ermee akkoord dat D&B subverwerkers kan aanstellen in verband met het verstrekken van de Informatie, Diensten of Software in overeenstemming met de vereisten van artikel 28, leden 2 en 4, van de Verordening EU 2016/679.  Wanneer de subverwerker is gevestigd in een land buiten de EER dat geen  adequaat  beschermingsniveau van Persoonsgegevens biedt om de Diensten uit te voeren, gaat Afnemer ermee akkoord dat D&B deze Persoonsgegevens niet zal verwerken, voor en namens Afnemer, in een land buiten de EER, tenzij D&B en Afnemer de toepasselijke EU standaard contractuele bedingen (EU standard contractual clauses) zijn overeengekomen met betrekking tot dergelijke overdrachten.

9.8
D&B zal onverwijld uitvoering geven aan een verzoek van de Afnemer om (een deel van) de door de Afnemer verstrekte Persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen of te verwijderen.

9.9
D&B zal redelijke maatregelen nemen om toe te zien op de betrouwbaarheid van de werknemers die toegang hebben tot de door de Afnemer verstrekte Persoonsgegevens, waaronder begrepen alle werknemers die scholing in de toepasselijke Privacywetgeving hebben gehad. D&B zal de toegang tot de door de Afnemer verstrekte Persoonsgegevens (waaronder begrepen in een testomgeving) beperken tot haar werknemers die hiertoe op zakelijke gronden toegang dienen te hebben.

9.10
D&B zal toestaan dat de Afnemer redelijke maatregelen neemt, en na redelijke vooraankondiging en tijdens de gebruikelijke kantooruren, voor rekening van de Afnemer, toeziet op de nakoming door D&B van haar verplichtingen krachtens dit artikel 9, waaronder begrepen inspecties van D&B’s verwerkingsfaciliteiten, -procedures en -documenten (beperkt tot maximaal twee (2) inspecties in twaalf (12) maanden, of vaker indien dit op grond van de toepasselijke wetgeving vereist is). De Afnemer stemt ermee in (i) inspecties te beperken voorzover redelijkerwijs nodig is om de nakoming te handhaven, en (ii) indien D&B dit van de Afnemer vereist, een geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan (in een vorm die voor de Afnemer redelijkerwijs acceptabel is) met betrekking tot informatie die haar gevolgmachtigde tijdens een inspectie overigens kan verkrijgen, en (iii) dat personeel van de Afnemer het gehele beveiligingsbeleid van D&B op de betreffende D&B-locaties zal nakomen, en dat personeel steeds zal worden begeleid door een vertegenwoordiger van D&B, en (iv) D&B te vrijwaren tegen financiële en materiële schade aan D&B die voortvloeit uit nalatigheid van personeel van de Afnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in dit artikel 9.10.

9.11
D&B zal de Afnemer onmiddellijk op de hoogte stellen indien D&B een verzoek of klacht ontvangt van een lokale toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming of van een betrokkene over de verwerking van hun Persoonsgegevens in relatie tot de door de Afnemer geleverde Persoonsgegevens. D&B zal samenwerken met de Afnemer om Afnemer in staat te stellen te reageren op het verzoek of de klacht. D&B staat Afnemer ook bij in het toezicht op de naleving van Verordening EU 2016/679.

9.12
Indien D&B kennis krijgt van het verlies van of enige schade aan door de Afnemer verstrekte Persoonsgegevens tijdens de verwerking ervan, zal D&B:

(a)     de Afnemer onverwijld gedetailleerd in kennis stellen van het incident;
(b)     onverwijld een diepgaand onderzoek instellen naar de omstandigheden betreffende het incident, en stelt  alle beschikbare aantekeningen van het incident beschikbaar aan de Afnemer; en
(c)     volledig meewerken aan het onderzoek van de Afnemer en, voor rekening van de Afnemer, de door de Afnemer verzochte redelijke ondersteuning geven opdat de Afnemer het incident kan onderzoeken.

10. Ontbinding

10.1
De MA blijft onverminderd van kracht, tenzij en totdat deze conform dit artikel 10 wordt ontbonden. Orders blijven volledig geldig en  van kracht gedurende de in de toepasselijke Order vermelde licentieperiode, tenzij en totdat deze wordt beëindigd conform de voorwaarden van die Order of dit artikel 10.

10.2
Behoudens de aan D&B beschikbare rechten die in artikel 7.2 zijn vermeld, indien de Afnemer (of haar bewerker) tekortschiet in de nakoming van artikel 4, 5, 8 of 9 van deze Algemene Voorwaarden, heeft D&B het recht de Diensten en/of het gebruik van Informatie of Software door de Afnemer op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij zij de Afnemer (eventueel per e-mail) van de opschorting in kennis stelt en de tekortkoming zal onderzoeken. Indien de tekortkoming niet herstelbaar is (naar D&B’s redelijke tevredenheid), stelt D&B de Afnemer (eventueel per e-mail) onverwijld op de hoogte van haar bevindingen, en heeft D&B het recht naar haar eigen oordeel de toepasselijke Order en/of de MA te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van minstens zeven (7) dagen. Indien de tekortkoming wel herstelbaar is, stelt D&B de Afnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte van haar bevindingen en (i) indien de tekortkoming is hersteld (naar D&B’s redelijke tevredenheid) binnen zeven (7) dagen nadat D&B genoemde kennisgeving aan de Afnemer heeft gedaan, dan zal D&B onverwijld de Diensten hervatten en de Afnemer toestaan de Informatie en/of Software weer te gebruiken, of (ii) indien de tekortkoming niet als zodanig is hersteld, dan heeft D&B het recht de betreffende Order(s) en/of de MA door een schriftelijke kennisgeving onverwijld te ontbinden.

10.3
In geval van een tekortkoming door een van de partijen met betrekking tot een voorwaarde van de MA of een Order die niet onder bovenvermeld artikel 7.2 of 10.2 valt, en de tekortkoming niet herstelbaar is, dan is de niet in gebreke zijnde partij, naar haar eigen oordeel, gerechtigd de betreffende Order en/of de MA te ontbinden, waarbij zij de partij die tekort schiet, met inachtneming van een opzegtermijn van minstens zeven (7) dagen, hiervan schriftelijk in kennis stelt. Indien de tekortkoming herstelbaar is, stelt de niet in gebreke zijnde partij, de partij die tekort schiet onverwijld in kennis van de (rechts)middelen die nodig zijn om de tekortkoming te herstellen, en indien de in gebreke zijnde partij de tekortkoming niet binnen dertig (30) na ontvangst van deze kennisgeving heeft hersteld, is de niet in gebreke zijnde partij gerechtigd, naar haar eigen oordeel, de betreffende Order en/of de MA te ontbinden.

10.4
Elke partij is gerechtigd de MA en de toepasselijke Orders onverwijld te ontbinden door schriftelijke kennisgeving, indien de andere partij in een Geval van Insolventie is geraakt.

10.5
Ontbinding van de MA heeft de onmiddellijke annulering van alle Orders tot gevolg. Elke partij is gerechtigd de MA, wanneer geen lopende Orders zijn, te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van minstens dertig (30) dagen.

10.6
Bij afloop of ontbinding van de MA of een relevante Order (of bij ontvangst van Informatie of Software die bedoeld is de eerder verkregen Informatie of Software te vervangen), zal de Afnemer, tenzij D&B en de Afnemer schriftelijk anders overeenkomen, alle eventuele originelen en (foto)kopieën van de Informatie en/of Software onverwijld verwijderen of vernietigen, en op verzoek een bewijs hiervan aan D&B verstrekken. Onverminderd het bovenstaande, is het de Afnemer toegestaan een enkel exemplaar van de Informatie (doch niet van de Software) te bewaren voor de nakoming van regelgeving en voor archiveringsdoeleinden, mits het bewaarde exemplaar niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

10.7
Indien, zonder D&B’s schriftelijke toestemming of zoals overigens krachtens de MA is toegestaan, na afloop of ontbinding van een Order of de MA, de Afnemer zich toegang blijft verschaffen tot of gebruik blijft maken van de Informatie, Diensten en/of Software die onder een afgelopen of ontbonden Order of de MA vallen, is de Afnemer, naast de overige (rechts)middelen die D&B ter beschikking staan, verplicht D&B te betalen voor de voortgezette toegang tot en/of het voortgezette gebruik van de Informatie, Diensten en/of Software, tegen het hogere ‘pay-as-you-go-’tarief dat D&B van tijd tot tijd vaststelt en onder de betalingsvoorwaarden die D&B zal vermelden.

10.8
D&B’s uitoefening van een recht van opschorting of ontbinding krachtens dit artikel 10 laat onverlet de andere rechten of (rechts)middelen die D&B krachtens deze Algemene Voorwaarden, de MA, een toepasselijke Order of in rechte heeft. Onverminderd de andere rechten of (rechts)middelen die D&B ter beschikking kunnen staan, erkent de Afnemer en stemt de Afnemer ermee in dat uitsluitend een schadevergoeding mogelijk onvoldoende herstel door de Afnemer is van een tekortkoming in de nakoming van de voorwaarden van artikel 4, 5, 8 of 9 van deze Algemene Voorwaarden, en dat D&B derhalve het recht heeft op de (rechts)middelen of een gerechtelijk bevel of overige billijke voorziening in geval de Afnemer mogelijk of feitelijk tekortschiet in de nakoming van artikel 4, 5, 8 of 9 van deze Algemene Voorwaarden.

10.9
De voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden of de MA die naar hun aard dienen voort te duren na ontbinding van de MA, worden geacht voort te duren na ontbinding van de MA.

11. Disclaimer

11.1
Hoewel D&B uitgebreide procedures toepast om haar database actueel te houden en de juistheid van de data te bevorderen, erkent de Afnemer dat de Informatie tot op zekere hoogte onjuist kan zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om vast te stellen of de door D&B verstrekte Informatie toereikend is voor het gebruik door de Afnemer, en de Afnemer zal haar eigen vaardigheden en beoordelingsvermogen gebruiken wanneer zij op de Informatie vertrouwt.

11.2
MET UITSLUITING VAN HETGEEN UITDRUKKELIJK IN DE MA OF EEN TOEPASSELIJKE ORDER IS VERMELD (i) WORDEN/WORDT ALLE INFORMATIE, DIENSTEN OF SOFTWARE VERSTREKT OP BASIS VAN ‘FEITELIJKE STAAT’ EN ‘VOORZOVER BESCHIKBAAR’, (ii) VERWERPT D&B ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, WAARONDER BEGREPEN GARANTIES BETREFFENDE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, VOLDOENDE KWALITEIT, CONFORMITEIT AAN EEN BESCHRIJVING, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, (iii) GARANDEERT D&B NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN EN STORINGSVRIJ ZIJN, EN WIJST D&B AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR IEDERE GARANTIE OF MEDEDELING BETREFFENDE DE BESCHIKBAARHEID VAN EEN DIENST, HET SERVICENIVEAU OF DE UITVOERING, OF D&B’S HANDELWIJZE OMTRENT INKOOP, AANBRENG EN INTERPRETATIE VAN DIENSTEN.

12. Aansprakelijkheidsbeperking

12.1
De aansprakelijkheid van elke partij naar de andere partij voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid door haarzelf, haar werknemers, haar gevolmachtigden of haar onderaannemers, of van bedrieglijke voorstelling (bedrog), zal niet worden beperkt.

12.2
MET UITZONDERING VAN VORDERINGEN VOORTVLOEIEND UIT EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN ARTIKEL 4, 5, 8 OF 9 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID BETREFFENDE EEN BEPAALDE ORDER, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN OVEREENKOMST, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS (WAARONDER STEEDS BEGREPEN NALATIGHEID), (i) VOOR DE AFNEMER, NIET GROTER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT DE AFNEMER AAN D&B VERSCHULDIGD IS UIT HOOFDE VAN GENOEMDE ORDER OF €20.000, WELKE DAN OOK HET HOOGST IS, OF, (ii) VOOR D&B, NIET GROTER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT DE AFNEMER AAN D&B HEEFT BETAALD UIT HOOFDE VAN GENOEMDE ORDER OF €20.000, WELKE DAN OOK HET HOOGST IS.

12.3
MET UITZONDERING VAN VORDERINGEN VOORTVLOEIEND UIT EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN ARTIKEL 4, 5, 8 OF 9 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IS GEEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR DE DERVING VAN WINST, GOODWILL, BESPARINGEN, OF VOOR EEN TYPE SPECIFIEKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE ZELFS NIET WANNEER DIE REDELIJKERWIJS KON WORDEN VOORZIEN OF INDIEN EEN PARTIJ WAS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID DAT DE ANDERE PARTIJ EEN DERGELIJKE FINANCIËLE SCHADE KON ONDERVINDEN.

13. Herroepingsrecht

13.1
Geen herroepingsrecht
Afnemer heeft bij online aankoop niet het recht om producten en/of diensten te retourneren.

14. Overige bepalingen

14.1
Volledige overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden, de MA, alle Orders, overeenkomsten inzake overdracht van gegevens en bewerkersovereenkomsten tussen D&B en Afnemer,  de aangehechte addenda, bijlagen en aanhangsels, en de toepasselijke voorwaarden voor online diensten die van tijd tot tijd van kracht zijn, vormen de volledige overeenkomst tussen D&B en de Afnemer betreffende de Informatie, Diensten en Software. Alle voorgaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen omtrent kwesties die in de MA zijn vervat, worden door de MA beëindigd, vervangen en in de plaats gesteld. Een Order die op de Aanvangsdatum van kracht is, wordt vanaf de Aanvangsdatum beheerst door de voorwaarden van de MA. In geen geval zullen de algemene voorwaarden van de Afnemer (waaronder begrepen de voorwaarden in of aangehecht aan de inkooporder) op een Order van toepassing zijn of de MA wijzigingen. De kopjes in deze Algemene Voorwaarden  zijn voor gemaksdoeleinden toegevoegd en hebben geen invloed op de interpretatie daarvan.

14.2
Voorrang. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, de MA en een Order, prevaleren de voorwaarden van de Order en vervolgens de voorwaarden van de MA met betrekking tot die strijdigheid.

14.3
Deelbaarheid. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, de MA of een Order door een bevoegde gerechtelijke instantie of een bevoegd administratief orgaan ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, laat de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van genoemde bepaling de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, de MA of een Order onverlet, en blijven alle overige bepalingen die door de ongeldigheid of onafdwingbaarheid onverlet worden gelaten, volledig geldig en van kracht. De partijen komen hierbij overeen dat zij een ongeldige of onafdwingbare bepaling trachten te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk de economische, juridische en commerciële doeleinden van de ongeldige of onafdwingbare bepaling realiseert.

14.4
Afstand / wijziging. Indien een recht, bevoegdheid of (rechts)middel krachtens de MA, een Order of in rechte, niet of niet-tijdig wordt uitgeoefend, houdt dit geen afstanddoening in van dat recht, die bevoegdheid of dat (rechts)middel. Indien een partij afstand doet van niet-nakoming van een bepaling van de MA of een Order, houdt dit geen afstanddoening in van een daaropvolgende niet-nakoming. Alle rechten en (rechts)middelen die uitdrukkelijk in de MA of een Order worden verleend, zijn cumulatief en laten de overige rechten of (rechts)middelen die een partij overigens in rechte heeft onverlet. Een wijziging, addendum of afstanddoening betreffende de MA of een Order, dient schriftelijk en door beide partijen ondertekend te zijn.

14.5
Overdracht. Het is geen der partijen toegestaan (een van) haar rechten en/of verplichtingen krachtens de MA over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met deze uitzondering dat het D&B is toegestaan de MA over te dragen (i) aan een andere onderneming in de D&B-groep die zeggenschap heeft over, onder de zeggenschap valt van, of onder gezamenlijke zeggenschap met D&B, of (ii) als onderdeel van een reorganisatie of consolidatie of verkoop van een aanzienlijk deel van of alle vermogensbestanddelen van D&B. Een overdracht die in strijd is met dit artikel, is nietig.

14.6
Overmacht. D&B is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van een van haar verplichtingen krachtens de MA of een Order, indien het niet of niet-tijdig nakomen voortvloeit uit een gebeurtenis, situatie of oorzaak die redelijkerwijs buiten haar macht valt, en D&B heeft in dergelijke situaties het recht op een redelijke verlenging van de periode om genoemde verplichtingen na te komen, met deze uitzondering dat, indien het niet of niet-tijdig nakomen dertig (30) aaneengesloten dagen voortduurt, de Afnemer het recht heeft de betreffende Order op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan D&B met inachtneming van een opzegtermijn van minstens dertig (30) dagen.

14.7
Kennisgevingen. Behoudens de toestemming in onderstaand artikel 13.8, zal een aan een partij uit te reiken kennisgeving, sommatie of overige mededeling, schriftelijk zijn en uitsluitend worden uitgereikt door verzending per vooraf betaalde brief met ontvangstbewijs, per aangetekende brief of door persoonlijke afgifte aan, indien het D&B betreft, het adres dat bovenaan deze Algemene Voorwaarden is vermeld en, indien het de Afnemer betreft, het adres dat is vermeld in de meest recente Order die bij D&B is geplaatst (of een ander adres dat voorafgaand door een  partij schriftelijk of in een relevante Order is medegedeeld), en wordt geacht rechtsgeldig te zijn uitgereikt twee (2) werkdagen (uitsluitend maandag t/m vrijdag, waaronder niet begrepen nationale feestdagen in Nederland) nadat deze voor postbezorging is aangeboden. Op een aan D&B geadresseerde kennisgeving dient duidelijk te worden vermeld: “Ter attentie van: de Juridische Afdeling”. Als bewijs hiervoor is het voldoende aan te tonen dat genoemde kennisgeving correct was geadresseerd en op dat adres was bezorgd of als vooraf betaalde brief met ontvangstbewijs of als aangetekende brief in bewaring van de postautoriteiten is gegeven.

14.8
E-mailgebruik. Het is toegestaan e-mails te gebruiken voor routinematige communicatie en waar overigens uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Algemene Voorwaarden, de MA of een Order, mits genoemde e-mails worden verzonden tussen een geautoriseerde e-mailaccount van de onderneming van elke partij zoals de partijen van tijd tot tijd aan elkaar mededelen. Voor alle duidelijkheid gelden per e-mail verzonden kennisgevingen niet als schriftelijke kennisgeving of schriftelijke akte in de zin van artikel 10.3, 10.4, 10.5, 13.4 of 13.5.

14.9
Beleid levenscyclus. De D&B-diensten  zijn onderworpen aan het Wereldwijde beleid voor product- en gegevenslevenscyclus van D&B, zoals uiteengezet  in http://www.dnb.com/product-migration-policy.html en dat hierin is opgenomen.

14.10
Rechten van derden. Een persoon die geen partij bij de MA is, heeft in rechte en uit hoofde van de MA niet het recht op een beroep op of het afdwingen van een voorwaarde in de MA, met deze uitzondering dat een door D&B ingeschakelde content aanbieder, in dezelfde mate als D&B, recht heeft op de in artikel 11 en 12 vermelde voordelen en bescherming.

14.11
Rechtskeuze. Deze Algemene Voorwaarden, de MA en iedere Order (en enige hieraan gerelateerde of hieruit voortvloeiende contractuele en niet-contractuele verplichtingen) wordt beheerst door en geduid krachtens Nederlands recht, en beide partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de bij uitsluiting bevoegde rechter in Nederland.